Preview Mode Links will not work in preview mode

Beliefs & Consequences | על אמונות ותוצאותיהן

Oct 19, 2021

מה גרם לי להגיד כילד דתי 'פה חשדתי'? מה הופך כופרים במדע לחרדים אדוקים לדברי המדענים? מה קורה כשחופש הבעת דעות הופך לחופש בחירת עובדות? אילו רגשות מניעים האנשים לשנוא השכלה ויידע?...


Oct 11, 2021

דעה אמורה להתבסס על ידיעה רלוונטית, אך מהם מקורות המידע שלנו? מי הם 'מנסחי האמת' בימינו? מה קורה מאחורי הקלעים של תהליך יצירת התכנים הנחשבים לעובדות? דניאל אדר משוחח עם איתמר אשפר...


Oct 5, 2021

דניאל אדר משוחח עם רות שלו על ליווי רוחני: מהי רוחניות לא דתית? כיצד שאלה יכולה לערער אמונה מזיקה? על מה החרטה הכי נפוצה של בני אדם? איך ייראה לנו סיפור חיינו כשנגיע ל'שלב...