Preview Mode Links will not work in preview mode

Beliefs & Consequences | על אמונות ותוצאותיהן

Nov 30, 2021

מתי החליט האל יהוה שהשחורים יהיו לעד העבדים של כולם? מדוע הנפט של הערבים מסריח? למה סרבו הגויים לקבל את התורה? איך מעניש האל יהוה את היהודים כשהם נהיים חברים של גויים? מי לימדו את...


Nov 30, 2021

יצאנו לבדוק במה מלאה העגלה: איזה צדיק התחתן עם ילדה בת שלוש? באיזו פרשה יש מחירון וכמה שווה אישה? מה קרה לכהן ולגרושה שהעיזו להתחתן? מדוע מרים היתה חייבת לשיר רק בליווי תופים?...


Nov 10, 2021

מדוע דת ופוליטיקה צועדות תמיד ביחד? באיזו עלילה נוצרית בת ימינו מככבים יהודים ודם ילדים נוצרים? מדוע המונותאיסטים לא יכולים להפסיק להתפלג ולהתפצל? מה קורה כשמצמידים תאריך...


Nov 1, 2021

מדוע אין בספר בראשית הסבר על היווצרות היקום? מה ההבדל בין עולם ליקום? מי חייבים לדמיין מישהו כדי להסביר משהו? מה הקשר בין אמונה דתית לחשיבת ילדים? מה ההבדל בין השיטה המדעית לשיטה...