Preview Mode Links will not work in preview mode

Beliefs & Consequences | על אמונות ותוצאותיהן

Jan 31, 2022

מהו מבחן הנאמנות האכזרי ביותר שהוצג אי פעם? מדוע האל יהוה רוצה כל הזמן להשמיד את כולם בישראל? מה דינו של הנוסע בשבת לבקר את סבתא? איך עושים סקילה ומי עשו את זה נכון לאחרונה? מדוע...


Jan 24, 2022

מדוע אין שום צורך ללמוד מדעים כשלומדים כשפים? מה עושים לאישה כשעוברת על בעלה 'רוח קינאה'? למה חייבים להאמין בכוחות של קמיעות? מהו 'נס הערק' של הבאבא סאלי? מדוע יהודי אחד שווה יותר...


Jan 17, 2022

איפה מופיע חד-קרן בתורה? אילו כשפים מסוגל לעשות השטן? איך משה נהיה עשיר מופלג? הכרובים מזהב היו חיים, רקדו ושרו. איזה נהר נח ולא זורם בשבת? איך נכנסו ביחד מיליוני בני אדם לחצר קטנה?...


Jan 11, 2022

היהודים הם ה'טרומן' (מ'המופע של טרומן') של ההיסטוריה העולמית. צדיקים לא מתים (וגם לא מתחלפים). בזמן 'תחיית המתים' יקומו וייצאו יהודים מקבריהם רק בארץ ישראל, ומה יהיה עם היהודים...


Jan 3, 2022

מהי שיטת 'המדרש' לטיפול בטקסטים? על סמך איזה יידע נקבעו הלכות? האל אמר בתורה 'כן' והרבנים אמרו בתלמוד 'לא' - מי קובע? דניאל אדר משוחח עם ירון ידען מייסד 'דעת אמת' על התלמוד ועולם...