Preview Mode Links will not work in preview mode

Beliefs & Consequences | על אמונות ותוצאותיהן

Jul 25, 2023

למה דברים רעים קורים לאנשים טובים? איך יתכן שאל טוב ומטיב מאפשר סבל? מדוע בסיפור בראשית כל הקרניבורים מתוארים כצמחונים? לפי ספר דברים, יש שכר ויש עונש ממשיים במהלך החיים, לא כך...


Jul 20, 2023

פרשת השבוע 1: ג'נוסייד, אונס וביזה בפקודה (אלוהית)! פרשת השבוע 2: משה מגנה שבטים משתמטים. מדוע המאמינים ממשיכים להתפלסף על מקור הרע אחרי שהאל יהוה כבר הודה במפורש שהוא עושה אותו?...