Preview Mode Links will not work in preview mode

Beliefs & Consequences | על אמונות ותוצאותיהן

Aug 29, 2023

ישראל 2023: השקעה חסרת תקדים ב'לימוד תורה': חינוך מסיבי לאמונה בשדים וכשפים במקום לימוד מדעים ועקרונות הדמוקרטיה. מדוע בסעודיה, באיראן, באפגניסטאן ובישראל מחרימים לימודי...


Aug 24, 2023

בפרק הזה תכירו את היחס לילדה, לנערה ולאישה של היהדות האורתודוקסית בישראל כפי שבא לידי ביטוי בתכני החינוך של רבבות ילדות וילדים - גם ברגע זה. משום כך חובה להכיר. אז יצאנו לבדוק במה...


Aug 22, 2023

האם העקרון 'חיה ותן לחיות' מתנגש עם יסודות הדת היהודית? מה ההבדל בין הדתת הפרט להדתת המדינה? האם חברה פלורליסטית צריכה ויכולה להכיל בתוכה חינוך אנטי דמוקרטי? החילונים צריכים...


Aug 17, 2023

אל תשאלו (רק) מה ישראל עושה בשטחים, שאלו גם: מה השליטה בשטחים עושה לישראל? מה אפשר וחייבים ללמוד ממדינות בזמננו שנעו בין דמוקרטיה לדיקטטורה? הדוגמא הארגנטינאית: מה קרה למדינה...


Aug 15, 2023

שקר השד הדמוגרפי: זאת לא הילודה, זה החינוך! שר הבינוי יצחק גולדקנופף: "חרדי לא עונה לטלפון כי הוא חושב שאולי זה מס הכנסה, אולי הביטוח הלאומי" - מדוע נציג הכת 'גור' בממשלה מתאר את...