Preview Mode Links will not work in preview mode

Beliefs & Consequences | על אמונות ותוצאותיהן

Sep 19, 2023

ב-2023 היהודים הם מיעוט בארץ ישראל. כיצד מוצגים המספרים בישראל ואיך זה עוזר להמשיך להתעלם ולהכחיש מציאות? האם חייבים להיות רוב כדי לשלוט על אוכלוסיה אחרת דרך קבע וללא תאריך תפוגה?...


Sep 12, 2023

כל עוד השר הממונה על הביטחון הלאומי ועל המשטרה הוא תומך טרור בעצמו, תומכי טרור יהודי בפרהסיה ימשיכו להסתובב חופשיים. בהפגנת הימין: כהנא צדק, ברוך גולדשטיין צדק, יגאל עמיר צדק, בן...


Sep 7, 2023

מדוע יש פתאום כל כך הרבה רועי צאן יהודים בשטחים? האם נוער הגבעות הוא זרוע למימוש מדיניות הממשלה? איך מקיימים את מצוות 'הורשת (גירוש) גויים' מן התורה? מה מאפיין את "רעיית הצאן" של...


Sep 5, 2023

המורשת של שר "המורשת" עמיחי (זה לא אפרטהייד, זה כלא) אליהו: שלושה דורות של גזענות וקנאות פונדמנטליסטית, כולל אלימה. כך ממשלת ישראל אימצה ומממשת בשטח את יעדי המפלגה הדצית של...


Sep 1, 2023

מדוע נציג הכת 'גור' בשילטון הגן בחירוף נפש על מלכה לייפר ועל פדופילים ועברייני מין רבים אחרים? ומי מסייע לעברייני מין דתיים עכשיו בממשלה? "כשרות" ו"שמירת שבת" - תרמיות ענק! מודיעים...