Preview Mode Links will not work in preview mode

Beliefs & Consequences | על אמונות ותוצאותיהן


Feb 7, 2022

חופש דת ופלורליזם אסורים מן התורה. מה ישים קץ לתועבת הנשים המעידות בבתי משפט כמו גברים? 'מלחמת מצווה': ג'נוסייד בפקודה! 'מלחמת רשות': פשעי מלחמה מדאורייתא. הידעתם? כולם התחייבו להיות דתיים אורתודוכסים לפני שנולדו. בגלל החילונים כולם סובלים מצרות גדולות. 'אל קנא' ניסח 98 איומים זוועתיים לשוקלים לעזוב אותו. איך יתכן שהאיום המונותאיסטי עדיין חוקי? מהי 'עיר נידחת' ומה דין המאמינים בדת אחרת? על מה באמת נאמר 'דרכיה דרכי נועם'? ציות או השמדה: על "הבחירה החופשית" של האדם המאויים