Preview Mode Links will not work in preview mode

Beliefs & Consequences | על אמונות ותוצאותיהן


Jan 11, 2022

היהודים הם ה'טרומן' (מ'המופע של טרומן') של ההיסטוריה העולמית. צדיקים לא מתים (וגם לא מתחלפים). בזמן 'תחיית המתים' יקומו וייצאו יהודים מקבריהם רק בארץ ישראל, ומה יהיה עם היהודים שנקברו בחו"ל? באיזה כישוף השתמש משה כדי להרוג מצרי? ענת ברקו (אין פלסטינאים בי בערבית אין אות "פִּי") לא לבד: כוחן המאגי של אותיות. הפיכת מטה לנחש כמבחן אלוהות: גם אלוהים אחרים יכולים. למה אומרים 'לבריאות' כשמישהו מתעטש? לאיזו דמות תנ"כית היה איבר מין ארוך יותר מהגובה שלו? האזינו