Preview Mode Links will not work in preview mode

Beliefs & Consequences | על אמונות ותוצאותיהן


Jan 17, 2022

איפה מופיע חד-קרן בתורה? אילו כשפים מסוגל לעשות השטן? איך משה נהיה עשיר מופלג? הכרובים מזהב היו חיים, רקדו ושרו. איזה נהר נח ולא זורם בשבת? איך נכנסו ביחד מיליוני בני אדם לחצר קטנה? מדוע מסוכן לספור יהודים ואיך בכל זאת סופרים אותם? (שיטת מיידוף). 'בארה של מרים': מעיין הקסמים שהתגלגלה במדבר 40 שנה. מתי פתח האל יהוה פתח מילוט מתחת לכיסא הכבוד שלו ומי ברח דרכו? האל דרש קורבנות ולא תפילות, מי החליטו הפוך? עגל הזהב דיבר