Preview Mode Links will not work in preview mode

Beliefs & Consequences | על אמונות ותוצאותיהן


Jan 24, 2022

מדוע אין שום צורך ללמוד מדעים כשלומדים כשפים? מה עושים לאישה כשעוברת על בעלה 'רוח קינאה'? למה חייבים להאמין בכוחות של קמיעות? מהו 'נס הערק' של הבאבא סאלי? מדוע יהודי אחד שווה יותר ממיליארד גויים? למה חשוב לעלות לרגל לקברים כדי להתפלל? איך משמידים עם שלם באמצעות דיבור? איך מיירטים מכשפים גויים שמסוגלים לעוף? מה היתה הסיסמה להפעלת מטה הקסמים של משה? עוד מעט יבוא המשיח והחזיר יהיה סוף סוף כשר לאכילה. האל יהוה חשב בטעות שהארנבת והשפן מעלים גרה. כמה דם של בעלי חיים צריכים לצורך כשפי צרעת? איזו חיה נוצרת בתוך מדורה שבוערת ללא הפסקה במשך שבע שנים, ואיזה כישוף עושים עם הדם שלה? בזמן שהמצרים הפרימיטיביים בנו ספינקס מאבנים, ליהודים היה ספינקס מאש