Preview Mode Links will not work in preview mode

Beliefs & Consequences | על אמונות ותוצאותיהן


Feb 16, 2022

מהי קדושה תורשתית? איפה נמצא מחוז 'המלך המשיח די סי'? מה ההבדל בין ארץ ישראל השלמה לארץ ישראל הסופר שלמה? מתי ארץ ישראל תהיה בגודל של העולם כולו? מי הם הרבנים שמפנטזים על בשר חזיר כשר? מי קיבל במתנה מאבא שלו את העיר שכם? היקום קיים כדי שגברים יהודים ילמדו גמרא, אז לשם מה נבראו כל כך הרבה גויים? אילו כשפים אפשר לעשות אך ורק באמצעות אפר של פרה אדומה שרופה? מתי כל היהודים הנאמנים יהיו בגובה 100 מטרים? כמה עבדים גויים מגיעים לכל יהודי שלובש ציצית? מדוע כשיבוא המשיח יהיו חילופי אוכלוסין גדולים בין יהודים בארץ ישראל? אילו פסלים קדושים של יהודים שרים ורוקדים? למה המונותאיסטים מתלהבים כל כך ממלחמת השמדה עולמית? על חשיבות מצוות הג'נוסייד ועוד