Preview Mode Links will not work in preview mode

Beliefs & Consequences | על אמונות ותוצאותיהן


Feb 22, 2022

מה הקשר בין קורבן לתקרובת? "בשני דמים ניצולו ישראל ממצרים: בדם הפסח ובדם המילה". טוב להישחט בעד יהוה! - צועקים בעלי החיים. מי מעביר אשמה לחיה ואז הורג אותה בייסורים? האם זה מעשה "פגאני"? איזה אל ציווה את זה? האם דם חיות הוא חומר ניקוי לנשמה? איזה אל דרש בשרים על האש 24/7? צבא הארבה: להיט סדרת הפנטזיה המטורפת של צוות חז"ל! אילו איברים מהחיות קיבלו הכוהנים ולמה? מה הקשר בין "שילוח הקן" לבין עסקי הביצים והעופות של ימינו? האם יש קשר בין כשרות לרחמנות? על הארנבת, השפן וחיות אחרות שהאל יהוה לא ממש הכיר. איזו פעולה מאגית אלימה הצילה את משה מהמפלצת שבלעה אותו עד למתניים? מה בין כריתת בריתות לכריתת עורלות? על קשר הדם בין שחיטת חיה לכריתת עורלה, ועוד