Preview Mode Links will not work in preview mode

Beliefs & Consequences | על אמונות ותוצאותיהן


Mar 2, 2022

מי הם היהודים הבכירים האחראים ל"הונאת מגיפת הקורונה" ולמזימת החיסונים? למה גרמו היהודים לשריפות הענק בקליפורניה ואיך עשו את זה? מה מקשר בין האמונות: שההתחממות הגלובלית היא שקר, שמגיפת הקורונה היא הונאה גדולה, שהחיסונים הורגים, שהארץ שטוחה ושהעולם קיים פחות מ-5,800 שנה? מדוע רופאות ורופאים בכירים בישראל ובארה"ב מאויימים ברצח? מדוע רבנים מככבים בהרצאות על "הארץ השטוחה"? מחקרים בדקו: מה הקשר בין האמונה בקונספירציית Qanon לבין התנגדות לחיסונים? כמה שרים בממשלת ישראל הנוכחית מאובטחים 24/7 בשל איומי רצח בגלל האמונות הדתיות של המאיימים? על איזה שר נגזר לאחרונה "דין רודף"? מדוע מכשירי טלפון שמתחברים לאינטרנט הם "יותר גרועים מהשואה"? למה החליטו רבני ישיבות הסדר להחרים תרומות דם מצילות חיים? עוד על אמונות מיתולוגיות - קונספירטיביות ותוצאותיהן