Preview Mode Links will not work in preview mode

Beliefs & Consequences | על אמונות ותוצאותיהן


Mar 21, 2022

כמה מדינות בעולם מסרבות להיות מדינות כל אזרחיהן? מה קורה כשמדינה קוראת לעצמה 'דמוקרטית ועוד משהו'? מי הם ה-Demos בדמוקרטיה הישראלית? מה זה 'הינדוס דמוגרפי' ומי הם 'בעיה דמוגרפית' במולדתם? וגם: איראן שמאחורי המשטר - על אנשים ויצירותיהם. 'דודי נפוליאון' ו'שקיעת הקולונל' - שתי המלצות קריאה של יצירות מרתקות מאת סופרים איראנים