Preview Mode Links will not work in preview mode

Beliefs & Consequences | על אמונות ותוצאותיהן


Apr 4, 2022

דעת הקהל היא מעמודי התווך של דמוקרטיה מתפקדת, ומה קורה לדמוקרטיה כשמונעים מהקהל לדעת? האם עשיית רווח מנשק מדכא והורג היא פשע נוראי אם הוא פוגע ביהודים, ועסק לגיטימי ומכובד כשהוא מדכא והורג גויים? "והעולם שותק": מול פשע בקנה מידה גדול, מי יותר גרועים, השותקים והאדישים או המתעשרים מאסונם של אחרים? כשדמוקרטיה היא חלום רחוק: על ילדות (וחיים בכלל) תחת דיקטטורה אלימה ומעלימה