Preview Mode Links will not work in preview mode

Beliefs & Consequences | על אמונות ותוצאותיהן


Apr 11, 2022

לאיזו מטרה מנע האל יהוה ממלך מצרים לשחרר את בני ישראל כבר בהתחלה, ולמנוע כך סבל רב, עצום ומגוון, שפיכות דמים גדולה ומוות המוני בייסורים של גברים, נשים, ילדים, תינוקות ובעלי חיים רבים אחרים? באילו שלוש דרכים הוכיחו אלוהי מצרים את קיומם ואת אלוהותם? מדוע מול המצרים הפך מטה הקסמים דווקא לתנין? חוץ מהאל יהוה, אילו אלים נוספים יכלו לקפל גוף מים גדול וגם להפוך חומר דומם לחיה? מתי היו לממלכות האזור אלות ואלים לאומיים שונים, כפי שיש היום דגלים והמנונים שונים? היכן בתנ"ך יש הכרה בקיומם של אלוהים אחרים מלבד יהוה? מתי ואיך המונותאיזם שם קץ לפלורליזם הדתי? מה זאת מונולטריה? למי היה עניין להפיץ סיפור על אל חדש ולא מוכר שהגיח פתאום משום מקום (מהמדבר) והביס נגד כל הסיכויים את האלים החזקים של האימפריה הגדולה מכולן? מדוע נמשך גם בימינו עיוות המושגים המכנ