Preview Mode Links will not work in preview mode

Beliefs & Consequences | על אמונות ותוצאותיהן


May 9, 2022

האם לטבעוני יש מוסר שונה? מתי הצרכן הישראלי - ששונא יותר מכל להיות פראייר - שמח שמסתירים ממנו מידע צרכני חשוב? אילו מוצרים משווקים תמיד באמצעות ציורים ולעולם לא באמצעות תמונות מצולמות? יצור מוצרי מזון מבעלי חיים "ללא התעללות": האם יש דבר כזה? מה השיבה על כך 'תנובה' בבית המשפט? האם אפשר להיות "ירוקים", "אוהבי חיות", "חומלים" ו"סביבתיים" וגם צרכני מוצרים מן החי? טענות נפוצות נגד טבעונות ונגד טבעונים. האם טבעוני הוא קיצוני, רדיקאלי, מתנשא ומטיף? מה למד פרופ' יובל נח הררי כשעבד על ספרו "קיצור תולדות האנושות" ואיזו החלטה אישית קיבל בעקבות זאת? על (שני) יהודים ובעלי חיים ועוד