Preview Mode Links will not work in preview mode

Beliefs & Consequences | על אמונות ותוצאותיהן


May 31, 2022

למה צריכים צעדות? מה השתנה בשני העשורים מאז המצעד הראשון בירושלים? איך מצעדים נולדים? איך מתקדמים מביוש והסתרה לשויון וגאווה? למה חשובים המספרים ומה הקשר בין אקטיביזם להט"בי לאחר? בישראל ובארה"ב: מה מסתתר מאחורי הביטוי "ערכי המשפחה"? וגם: על העיסוק האובססיבי של הדתות במיניות הזולת. פרק מוקדש לזכר שירה בנקי ז"ל