Preview Mode Links will not work in preview mode

Beliefs & Consequences | על אמונות ותוצאותיהן


Aug 6, 2022

חמישה דברים אירעו לאבותינו בתשעה באב, מהם? מי הפך את שמעון בן כוסיבה לבר כוכבא ולמלך המשיח? מה מנסים להסתיר באמצעות הסיסמה "שנאת חינם"? מהם המחירים של משיחיות? מה המחיר של לימוד מיתולוגיה כהיסטוריה? חינוך ילדי ישראל על פי הדגם של The Truman Show: כל העולם קיים אך ורק עבורי. מתי האל יהוה נוהג להשמיד המונים מישראל? הצוררים הגדולים של עם ישראל הם שליחי מצווה של האל יהוה. מדוע משטר מונו-תאיסטי בדת מקביל למשטר חד-מפלגתי בפוליטיקה, ועוד