Preview Mode Links will not work in preview mode

Beliefs & Consequences | על אמונות ותוצאותיהן


Aug 13, 2022

מי שמאמין לא מפחד מעובדות, מכחיש אותן. מה ההבדל בין מפלגה לזרם אמוני? שוק (אמוני) חופשי: החופש למכור שקרים עם ביקוש גדול. רפובליקנים, הרצחתם וגם הכחשתם? הכחשה קדושה: מי צריך עובדות כשיש מאמינים? מדוע עסקי השקר כל כך רווחיים ואיך נלחמים בהם? מה נוצר מהשילוב בין שקרנים מקצועיים לבין מאמינים תמימים? מה משותף לטראמפיזם ולביביזם? על התנתקות אמונית מעולם העובדות ועוד