Preview Mode Links will not work in preview mode

Beliefs & Consequences | על אמונות ותוצאותיהן


Nov 14, 2022

האם החלוקה ימין - שמאל עדיין רלוונטית? מה ההבדל בין ימין דתי לימין חילוני? מדוע פונדמנטליסטים - יהודים ונוצרים - ממליכים דווקא את הפוליטיקאים הנוכלים והמושחתים ביותר? מה זה 'טירלול פרוגרסיבי'? מה משותף ל-Make America Great Again ו-"להחזיר עטרה ליושנה"? מהו מונותאיזם פוליטי? איזו אמונה גרמה לשמאל להעלים את עצמו? לפני שמחשבים מסלול חדש, זה הזמן להכיר ולהבין את המפה החדשה - האזינו