Preview Mode Links will not work in preview mode

Beliefs & Consequences | על אמונות ותוצאותיהן


Nov 29, 2022

עד כמה מבינים אזרחי ישראל את המשטר הקיים? פסקת התגברות: על מה בדיוק רוצים להתגבר ובאיזו מדינה נחיה אחרי שהשינוי יעבור? מינוי אריה דרעי לשר: באיזה יקום זה יכול לקרות? רגע של עברית: "הסדרת ההתישבות הצעירה" או הלבנת ההתנחלות הבלתי חוקית? רוח גבית לשחיתות שילטונית: ביטול עבירות מירמה והפרת אמונים, 'חוק צרפתי' ועוד. האם באמת "המבצר עוד לא נופל"?  עשרת הדיברות של  דניאל חקלאי