Preview Mode Links will not work in preview mode

Beliefs & Consequences | על אמונות ותוצאותיהן


Jan 3, 2023

איך מרמים אנשים ואלוהים על פי ההלכה? כמה דרכים הלכתיות יש למאמינים לרמות את האל יהוה? האם יצחק גולדקנופץ הוא האריה דרעי הפלילי הבא? איך מלבינים עבודה בתשלום בשבת של יהודים וגויים על פי ההלכה? איך מתירים הלוואה בריבית ליהודי שהתורה אסרה במפורש? חמץ, שמיטה, 'היתר עסקה' ועוד: מהי עסקה פיקטיבית כשרה על פי ההלכה כדי לרמות את האל? איך הסביר הרמב"ם את החובה לגבות ריבית רק מגוי? שקרי האבות הקדושים: על תרבות השקר כמרכיב לגיטימי באידיאולוגיה דתית. אם הייתי טבעוני כמו שהם דתיים, הייתי קורא לאסאדו עשוי מעגל "טופו על האש" ואוכל אותו בהנאה! האזינו מדוע