Preview Mode Links will not work in preview mode

Beliefs & Consequences | על אמונות ותוצאותיהן


Jan 24, 2023

כל ילדה וכל ילד בישראל יידעו: דמוקרטיה היא לגויים מיוון ולעוזריהם המתיוונים. מטרת החינוך: להפסיק "ללכת בחוקות הגויים" וניקוי החינוך מערכי דמוקרטיה, פלורליזם, שיויון ושילטון החוק. מהו "המטה לגילוי השפעות זרות"? מי זאת ההנהגה הפוליטית "הרוחנית" שמאחורי המתקפה הפונדמנטליסטית על ישראל? ערכים חדשים: איש ואישה יהודים פצועים, חובה להציל את הגבר! איזה רב אמר שיהודים רפורמים הם "יצר הרע" שחייבים לירות בו מיד? הנאמנות לנתניהו כיסוד אמוני בגוש הפונדמנטליסטי: כי "השטן וכוחות הטומאה" רודפים אותו. מהי תורת השלבים של "הגאולה"? הזיית הגאולה: מתכון בדוק ומוכח להתאבדות קולקטיבית והשמדה עצמית