Preview Mode Links will not work in preview mode

Beliefs & Consequences | על אמונות ותוצאותיהן


Mar 27, 2023

על הנסיון להקים מדינת הלכה פונדמנטליסטית, בצורת משטר אפרטהייד יהודי למהדרין מהים לירדן. החזון והתכנית על פי משנתו של ההוגה של הימין הקיצוני המשיחי - הרב יצחק גינזבורג, ועל 'תכנית ההכרעה' של בצלאל סמוטריץ'. מהו התהליך המשיחי שישראל מצויה בו? מה השלב הבא ואיך מממשים אותו? מדוע ריסוק מערכת המשפט חייב להיות השלב הראשון? מדוע הליברליזם, הדמוקרטיה, והחילוניות הם האויב? מהי 'תכנית ההכרעה' של סמוטריץ'? איך מביאים לידי נכבה שניה וסופית? מה ההבדל בין אפרטהייד ל'גרעון במובהקות הדמוקרטית'? המדינה צריכה לשרוף כפרים כמו חווארה, איזה צבא יבצע את זה? בשבח "ברוך הגבר" - מהו ערך ה'נקמה בגויים' ואיך מקדמים אותו? מה זה ערבי גנרי