Preview Mode Links will not work in preview mode

Beliefs & Consequences | על אמונות ותוצאותיהן


Apr 4, 2023

כמה פעמים נולדה היהדות? איך נוצרו כל חגי ישראל, הסיפורים, הסמלים והמאכלים?  הידעתם? בימי בית ראשון לא היתה שבת שבועית! "הממלכה המאוחדת" - מציאות או סיפור תעמולה יהודאי על עבר מדומיין? האם אי פעם הדת המאורגנת היתה נפרדת מהפוליטיקה ומהכלכלה? מתי נולדה היהדות הרבנית ומה היה לפני זה? מתי נקבע שהעולם נברא במוצ"ש 6 באוקטובר 3,761 לפני הספירה? אמונה ב'רעיון אחד מסוכן' הביאה חורבן ליהודים פעם אחר פעם, מהו הרעיון? לא רק ב-2023 לספירה - מתי קואליציה של 'משיחיים וליסטים' הביאה חורבן גדול על היהודים? שיחה עם החוקר והבלשן אילון גלעד, מחבר הספר: ההיסטוריה הסודית של היהדות