Preview Mode Links will not work in preview mode

Beliefs & Consequences


Apr 18, 2023

האם יצחק גולדקנופף יהיה האריה דרעי הפלילי הבא? מה ההבדל בין 'חצר' או 'חסידות' לבין כת? לא תאמינו מי מזועזע מתת ייצוג של נשים! מה שלום ה'סיעתא דשמיא' של הממשלה הכי פונדמנטליסטית אי פעם? מהי העיסקה עם האל שתביא ליהודים שפע כלכלי ומדוע הכלכלנים הכופרים והגויים לא מבינים כלום? האם אסטרטגיית 'בעזרת השם' היא ה'יהיה בסדר' של הקנאים הפונדמנטליסטים? איך מלמדים הערצת משיחיות התאבדותית מגיל אפס ובשיעורי היסטוריה? על עלילות שר הבינוי והשיכון יצחק גולדקנופף, על האסטרטגיה האלוהית של ממשלת ישראל ושתי מחשבות על השואה.