Preview Mode Links will not work in preview mode

Beliefs & Consequences | על אמונות ותוצאותיהן


Apr 27, 2023

ראיתי שלט "אנחנו לא חייבים להסכים אבל אנחנו אחים", ויש לי מה להגיד על זה! יותר מרבע מאזרחי ישראל לא שייכים ל'לאום' הנכון, האם זאת מדינתם? באיזו דמוקרטיה בעולם ה'לאום' לא חופף את האזרחות? על מה חייבים להסכים כדי שתהיה כאן מדינה? מדוע השנה נעלמו מטקסי הזיכרון נציגי עדות העמידה על דם רעיך? אל תעליבו את השר בן גביר באמירה ש"השתמט" משירות צבאי, הסבירו למה בדיוק לא שירת אפילו יום אחד. מדוע בג"צ הכשיר את חוק הלאום העליון ואיך מיישמים את האפליה על פיו? לא "מילוי חובות" מקנה זכויות לאזרחים, אלא השתייכות ללאום הנכון.