Preview Mode Links will not work in preview mode

Beliefs & Consequences | על אמונות ותוצאותיהן


Jul 20, 2023

פרשת השבוע 1: ג'נוסייד, אונס וביזה בפקודה (אלוהית)! פרשת השבוע 2: משה מגנה שבטים משתמטים. מדוע המאמינים ממשיכים להתפלסף על מקור הרע אחרי שהאל יהוה כבר הודה במפורש שהוא עושה אותו? היפר אקטיביזם שיפוטי ימני: כך כופים על הכלל אידיאולוגיה קיצונית של מיעוט. בארה"ב כבר אושר 'סירוב מתן שירות על בסיס אמונה דתית', מתי גם בישראל? אילו מחירים משלמים תושבי פלורידה על מדיניות שנאת ה"זרים"? פלורידה תחילה, ארה"ב אחר כך: מי שואף להפוך כישלון מקומי ללאומי? מה ההבדל בין משיח ל'משיח שקר' ומדוע לא שומעים על סנטה קלאוס שקר