Preview Mode Links will not work in preview mode

Beliefs & Consequences | על אמונות ותוצאותיהן


Aug 15, 2023

שקר השד הדמוגרפי: זאת לא הילודה, זה החינוך! שר הבינוי יצחק גולדקנופף: "חרדי לא עונה לטלפון כי הוא חושב שאולי זה מס הכנסה, אולי הביטוח הלאומי" - מדוע נציג הכת 'גור' בממשלה מתאר את החברה החרדית כעבריינים? איך עוזרים לתינוקות שנשבו מלידה בכתות פונדמנטליסטיות דכאניות, להשתחרר ולצאת לאויר המאה ה-21? על העולם המקביל של המשכנתאות והכסף השחור במגזר החרדי ועוד - בשיחה עם מקים תנועת 'ישאל נאורה', נאור נרקיס