Preview Mode Links will not work in preview mode

Beliefs & Consequences | על אמונות ותוצאותיהן


Aug 22, 2023

האם העקרון 'חיה ותן לחיות' מתנגש עם יסודות הדת היהודית? מה ההבדל בין הדתת הפרט להדתת המדינה? האם חברה פלורליסטית צריכה ויכולה להכיל בתוכה חינוך אנטי דמוקרטי? החילונים צריכים לזנוח את רעיון ה"ממלכתיות" ולפעול כמגזר - ועוד סוגיות דת ומדינה. האזינו לשיחה עם רם פרומן, יו"ר הפורום החילוני