Preview Mode Links will not work in preview mode

Beliefs & Consequences | על אמונות ותוצאותיהן


Sep 5, 2023

המורשת של שר "המורשת" עמיחי (זה לא אפרטהייד, זה כלא) אליהו: שלושה דורות של גזענות וקנאות פונדמנטליסטית, כולל אלימה. כך ממשלת ישראל אימצה ומממשת בשטח את יעדי המפלגה הדצית של סמוטריץ׳ וסטרוק. וכך התקשורת הישראלית אימצה את שפת תומכי הטרור בממשלה: אין טרור יהודי! מיישמים את פרשת השבוע: רבנים קוראים לממש את מצוות גירוש הגויים מישראל. מדוע הרב דב ליאור - הבן לאדן של היהודים - מסתובב חופשי? ׳יורשים׳ - גירסת טרור המתנחלים, ועוד. האזינו