Preview Mode Links will not work in preview mode

Beliefs & Consequences | על אמונות ותוצאותיהן


Sep 19, 2023

ב-2023 היהודים הם מיעוט בארץ ישראל. כיצד מוצגים המספרים בישראל ואיך זה עוזר להמשיך להתעלם ולהכחיש מציאות? האם חייבים להיות רוב כדי לשלוט על אוכלוסיה אחרת דרך קבע וללא תאריך תפוגה? מדוע מורים, מפקדים ואנשי ציבור מסרבים להכיר במציאות הדמוגרפית ומעדיפים לצחוק עליה? מי מפנטזים על 'נכבה שניה'? כיצד החינוך משתף פעולה עם המשך הישיבה על פצצת זמן? מי מאושרים מתהליך ערבוב אוכלוסיות בלתי הפיך תוך שמירה על עליונות יהודית קבועה בחוק? מי מובילים אותו? מי מתנגדים ומי מרחפים עדיין ב"מרכז"? האזינו