Preview Mode Links will not work in preview mode

Beliefs & Consequences | על אמונות ותוצאותיהן


Nov 30, 2021

מתי החליט האל יהוה שהשחורים יהיו לעד העבדים של כולם? מדוע הנפט של הערבים מסריח? למה סרבו הגויים לקבל את התורה? איך מעניש האל יהוה את היהודים כשהם נהיים חברים של גויים? מי לימדו את המצרים 'החמורים' איך להפוך לאימפריה? איך התעשר משה מכספי הבנים הבכורים שנרצחו? היקום כולו נברא כדי שגברים יהודים יוכלו ללמוד גמרא ואם יפסיקו, היקום בסכנה גדולה. נוסחת השלום העולמי: כל העמים יהיו העבדים שלך. ג'נוסייד כמצווה