Preview Mode Links will not work in preview mode

Beliefs & Consequences | על אמונות ותוצאותיהן


Dec 26, 2021

מה ההבדל בין כישוף לנס? איזו דמות מספר בראשית היתה בגובה של 17 קומות? מתי הומצאה הזיקנה ושל מי היה הרעיון? היכן ישנים עד היום אדם וחוה ומתי יקומו? מה משותף לבצק של שרה ולערק של הבאבא סאלי? היכן ממוקם מרכז התקשורת העולמי שכל התפילות עולות דרכו? איפה נמצאת 'אבן השתיה' שכל העולם עומד עליה? מי למד 70 שפות על בוריין בזמן שהיה בכלא? מדוע אריה דרעי הכניס בצל לעיניו? איך מתגוננים בפני 'עין הרע'? אם יעקב לא בא אל ההר ההר בא אל יעקב.