Preview Mode Links will not work in preview mode

Beliefs & Consequences | על אמונות ותוצאותיהן


Oct 19, 2021

מה גרם לי להגיד כילד דתי 'פה חשדתי'? מה הופך כופרים במדע לחרדים אדוקים לדברי המדענים? מה קורה כשחופש הבעת דעות הופך לחופש בחירת עובדות? אילו רגשות מניעים האנשים לשנוא השכלה ויידע? האם יש לומר 'התנשאות' או 'התנמכות', ומה היה לספר משלי להגיד על זה? מה קרה בסדום לפני 3,600 שנה? מה עשו אבותינו כשיכלו להתחיל לשאול שאלות אבל לא היו להם כלים למצוא תשובות? איך 'עושים שלום' בין ספרות ומיתולוגיה לבין יידע מדעי