Preview Mode Links will not work in preview mode

Beliefs & Consequences | על אמונות ותוצאותיהן

Sep 27, 2021

איך הפך המונח "פגאני" לכינוי של מנהגים   מונותאיסטים
?מדוע חוקי אפליה יהודים לא יהיו אפרטהייד
?מה הקשר בין כשרות למוסר
?מה עושים כשהכול באישה ערווה
?דניאל אדר מדבר על מדינת ההלכה...


Sep 13, 2021

מהי יהדות מתקדמת במאה ה-21? האם חלק גדול מהיהודים בישראל הם רפורמים אבל הם לא יודעים את זה? דניאל אדר משוחח עם הרב אריאל אדרי