Preview Mode Links will not work in preview mode

Beliefs & Consequences | על אמונות ותוצאותיהן

Feb 22, 2022

מה הקשר בין קורבן לתקרובת? "בשני דמים ניצולו ישראל ממצרים: בדם הפסח ובדם המילה". טוב להישחט בעד יהוה! - צועקים בעלי החיים. מי מעביר אשמה לחיה ואז הורג אותה בייסורים? האם זה מעשה...


Feb 16, 2022

מהי קדושה תורשתית? איפה נמצא מחוז 'המלך המשיח די סי'? מה ההבדל בין ארץ ישראל השלמה לארץ ישראל הסופר שלמה? מתי ארץ ישראל תהיה בגודל של העולם כולו? מי הם הרבנים שמפנטזים על בשר חזיר...


Feb 7, 2022

חופש דת ופלורליזם אסורים מן התורה. מה ישים קץ לתועבת הנשים המעידות בבתי משפט כמו גברים? 'מלחמת מצווה': ג'נוסייד בפקודה! 'מלחמת רשות': פשעי מלחמה מדאורייתא. הידעתם? כולם התחייבו...