Preview Mode Links will not work in preview mode

Beliefs & Consequences | על אמונות ותוצאותיהן


Jul 26, 2022

מה ההבדל בין 'דעה פוליטית' לזרם אמוני? איך הופכים שקר גדול בזמן אחד לאמונה דתית בכל הזמנים? איך קראו לתיאוריות קונספירציה בעבר? מה קורה כשנכנעים לעקרון המנהיג שכל דבריו אמת וצדק? הכחשה קדושה: מי שמאמין לא מפחד מעובדות, מכחיש אותן. מהו הכוח המאחד של פחדים ושנאות? מה עדיף: מורה עם אקדח אישי או 350 רפובליקנים מחופשים לגברים עם רובים? מה קורה כשראש שירותים חשאיים נשבע אמונים 'אישיים' למנהיג? מי הם סטנדאפיסטים בעל כורחם? מה קורה כשמרוב תיאוריות קונספירציה לא רואים את הקונספירציה האמיתית? הכירו את תכנית ההפיכה המלאה של טראמפ