Preview Mode Links will not work in preview mode

Beliefs & Consequences | על אמונות ותוצאותיהן


Sep 7, 2023

מדוע יש פתאום כל כך הרבה רועי צאן יהודים בשטחים? האם נוער הגבעות הוא זרוע למימוש מדיניות הממשלה? איך מקיימים את מצוות 'הורשת (גירוש) גויים' מן התורה? מה מאפיין את "רעיית הצאן" של נוער הגבעות? כיצד "מעודדים" גירוש האוכלוסיה ומדוע חווה חקלאית יותר יעילה לצורך זה מבניית התנחלות? כיצד מקדם סמוטריץ' את 'תכנית ההכרעה' בשטח? האזינו לשיחה עם אורן זיו, עיתונאי ומתעד המציאות שכל ישראלי חייב להכיר